Back to Top

Przetarg na sprzedaż nieruchomości Łańcut

PSK  Rzeszów  sp. z  o. o. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Klementyny Hoffmanowej 19, tel. 608 48 87 87, e-mail: zarzad@psk.rzeszow.pl (zwana dalej Spółką) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Łańcucie przy ul. Kolejowej 4, na którą składa się:

 1. prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 1490/2 obręb 0001 Łańcut o powierzchni 0,3783 ha.;
 2. prawo użytkowanie wieczystego działki gruntowej nr 1490/4 obręb 0001 Łańcut o powierzchni 0,0098 ha.;
 3. prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 1490/7 obręb 0001 Łańcut o powierzchni 0,1440 ha.;
 4. prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 1671/13 obręb 0001 Łańcut o powierzchni 0,0036 ha.
 5. prawo własności budowli zlokalizowanych na przedmiotowych działkach.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej o numerze RZ1A/00048008/8,prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łańcucie.

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 445.272 zł netto (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote).

Osoby zainteresowane nabyciem Nieruchomości winny złożyć ofertę w zaklejonej kopercie zaopatrzonej w dopisek „Przetarg - nieruchomość w Łańcucie”. Oferta winna być przesłana na wskazany wyżej adres Spółki lub złożona w Biurze Zarządu Spółki albo przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@psk.rzeszow.pl, w terminie do dnia 23 października 2019 r. do godziny 14:00. Niezależnie od formy przekazania oferty o dochowaniu terminu jej złożenia decyduje data i godzina wpływu do Spółki.  

Termin związania ofertą wynosi 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub firmę i siedzibę oferenta;
 2. dowód wniesienia wadium;
 3. datę sporządzenia oferty;
 4. określenie przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy;
 5. oznaczenie oferowanej ceny netto oraz brutto (tj. uwzględniającej podatek od towarów i usług, jeśli zapłata tego podatku wynika z przepisów prawa);
 6. oznaczenie terminu związania ofertą (termin nie może być krótszy niż wskazany w ogłoszeniu);
 7. oświadczenie oferenta o:

- zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;

- zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu;

- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

 1. podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych;
 2. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz inne dokumenty jeżeli z odpisów nie wynika umocowanie do podpisania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 24 października 2019 r. o godzinie 10.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, na rachunek bankowy Spółki o numerze: 32 8642 1126 2012 1114 4483 0001, stanowiące
15% (słownie: piętnaście procent) ceny wywoławczej, tj. w wysokości 66.790,80 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 80/100), najpóźniej do dnia 22 października 2019 r., przy czym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki.

Spółka wyznaczy nabywcy miejsce i termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 90 dni od dnia dokonania wyboru oferty nabywcy, z zastrzeżeniem uzyskania w tym terminie przez Spółkę niezbędnych zgód korporacyjnych na zbycie Nieruchomości. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny jednorazowo najpóźniej w chwili zawarcia umowy. Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Oględzin nieruchomości można dokonywać do dnia 22 października 2019 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje pod podanym na wstępie niniejszego ogłoszenia numerem telefonu.

Informacje o Nieruchomości oraz „Regulamin sprzedaży nieruchomości PSK Rzeszów Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie”, a także wzór oferty dostępne są pod adresem www.psk.rzeszow.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks cywilny.

Likwidator zastrzega możliwość odwołania przetargu bądź pozostawienie go bez rozstrzygnięcia w każdej chwili bez wskazywania przyczyny.