Back to Top

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Stalowej Woli przy ul. Dąbrowskiego

PSK  Rzeszów  Sp. z  o. o. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Klementyny Hoffmanowej 19, tel. 608 48 87 87 (zwana w dalszej części ogłoszenia Spółką) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Stalowej Woli przy ul. Dąbrowskiego, na którą składa się:

  1. prawo użytkowania wieczystego działki gruntowej nr 698/2, obręb 2 Rozwadów, zapisanej w księdze wieczystej o numerze TB1S/00035131/1, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Stalowej Woli;
  2. prawo własności budowli i urządzeń zlokalizowanych na przedmiotowej działce, stanowiących przedmiot odrębnej własności:

- wiaty otwartej o konstrukcji drewnianej;

- rampy rozładunkowej, utwardzanej betonowo;

- wagi samochodowej,

zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli pod numerem TB1S/00035131/1

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 67.400,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych).

Osoby zainteresowane nabyciem Nieruchomości winny złożyć ofertę w zaklejonej kopercie zaopatrzonej w dopisek  „Przetarg – nieruchomość Stalowa Wola”. Powinni przesłać ją na wskazany wyżej adres Spółki lub złożyć w Biurze Zarządu Spółki albo przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@psk.rzeszow.pl, w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. do godziny 14:00. Niezależnie od formy przekazania oferty o dochowaniu terminu jej złożenia decyduje data i godzina wpływu do Spółki. 

Termin związania ofertą wynosi 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres lub firmę i siedzibę oferenta;
  2. dowód wniesienia wadium;
  3. datę sporządzenia oferty;
  4. określenie przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy;
  5. oznaczenie oferowanej ceny netto oraz brutto (tj. uwzględniającej podatek od towarów i usług, jeśli zapłata tego podatku wynika z przepisów prawa);
  6. oznaczenie terminu związania ofertą;
  7. oświadczenie oferenta o:

- zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;

- zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu;

- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

8. podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych;

9. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz inne dokumenty jeżeli z odpisów nie wynika umocowanie do podpisania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 16 lipca 2019 r. o godzinie 10.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, na rachunek bankowy Spółki o numerze: 32 8642 1126 2012 1114 4483 0001, stanowiącego
15% (słownie: piętnaście procent) ceny wywoławczej, tj. w wysokości 10.110,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy sto dziesięć złotych), najpóźniej do dnia 12 lipca 2019 r., przy czym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki.

Spółka wyznaczy nabywcy miejsce i termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 90 dni od dnia dokonania wyboru oferty nabywcy, z zastrzeżeniem uzyskania w tym terminie przez Spółkę niezbędnych zgód korporacyjnych na zbycie Nieruchomości. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny jednorazowo najpóźniej w chwili zawarcia umowy. Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Oględzin nieruchomości można dokonywać do dnia 12 lipca 2019 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje pod podanym na wstępie niniejszego ogłoszenia numerem telefonu.

Informacje o Nieruchomości oraz „Regulamin sprzedaży nieruchomości PSK Rzeszów Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie”, a także wzór oferty dostępne są pod adresem www.psk.rzeszow.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks cywilny.

Likwidator zastrzega możliwość odwołania przetargu bądź pozostawienie go bez rozstrzygnięcia w każdej chwili bez wskazywania przyczyny.