Back to Top

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie

PSK  Rzeszów  Sp. z  o. o. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Klementyny Hoffmanowej 19, tel.608 48 87 87  (zwana w dalszej części ogłoszenia Spółką) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Grottgera, na którą składa się:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,8487 ha, oznaczonego jako działka nr 99/18;
 2. prawo własności budynków i budowli usytuowanych na wyżej wymienionej działce i stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w postaci:
 • budynku biurowego;
 • budynku handlowo-usługowego;
 • budynku magazynowego;
 • budynku warsztatowego;
 • wiaty otwartej;
 • wiaty zamkniętej;
 • budynku socjalnego;
 • budynku portierni;
 • ogrodzenia;

zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem RZ1Z/00105189/0.

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 3.660.000,00zł (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Osoby zainteresowane nabyciem Nieruchomości winny złożyć ofertę w zaklejonej kopercie zaopatrzonej w dopisek  „Przetarg - nieruchomość Rzeszów Grottgera”. Powinni przesłać ją  na wskazany wyżej adres Spółki lub złożyć w Biurze Zarządu Spółki albo przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@psk.rzeszow.pl, w terminie do dnia 9 lipca 2019 r. do godziny 14:00. Niezależnie od formy przekazania oferty o dochowaniu terminu jej złożenia decyduje data i godzina wpływu do Spółki. 

Termin związania ofertą wynosi 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub firmę i siedzibę oferenta;
 2. dowód wniesienia wadium;
 3. datę sporządzenia oferty;
 4. określenie przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy;
 5. oznaczenie oferowanej ceny netto oraz brutto (tj. uwzględniającej podatek od towarów i usług, jeśli zapłata tego podatku wynika z przepisów prawa);
 6. oznaczenie terminu związania ofertą;
 7. oświadczenie oferenta o:

- zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;

- zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu;

- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

8.podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych;

9. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz inne dokumenty jeżeli z odpisów nie wynika umocowanie do podpisania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 10 lipca 2019 r. o godzinie 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, na rachunek bankowy Spółki o numerze: 32 8642 1126 2012 1114 4483 0001, stanowiącego

15% (słownie: piętnaście procent) ceny wywoławczej, tj. 549.000,00zł. (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), najpóźniej do dnia 5 lipca 2019 r., przy czym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki.

Spółka wyznaczy nabywcy miejsce i termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 90 dni od dnia dokonania wyboru oferty nabywcy, z zastrzeżeniem uzyskania w tym terminie przez Spółkę niezbędnych zgód korporacyjnych na zbycie Nieruchomości. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny jednorazowo najpóźniej w chwili zawarcia umowy. Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Oględzin nieruchomości można dokonywać do dnia 8 lipca 2019 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje pod podanym na wstępie niniejszego ogłoszenia numerem telefonu.

Informacje o Nieruchomości oraz „Regulamin sprzedaży nieruchomości PSK Rzeszów Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie”, a także wzór oferty dostępne są pod adresem www.psk.rzeszow.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks cywilny.

Likwidator zastrzega możliwość odwołania przetargu bądź pozostawienie go bez rozstrzygnięcia w każdej chwili bez wskazywania przyczyny.