Back to Top

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu


PSK  Rzeszów  sp. z  o. o. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Klementyny Hoffmanowej 19, tel. 608 48 87 87, e-mail: zarzad@psk.rzeszow.pl (zwana dalej Spółką) ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ul. Słowackiego 38, na którą składa się:

 1. prawo własności gruntu o pow. 0,4107 ha stanowiącego działkę o numerze ewidencyjnym 1/12, obręb nr 5;
 2. prawo własności budynków i budowli posadowionych na w/w gruncie, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oraz urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektu, w postaci:

- budynku magazynowo-biurowego,

- budynku magazynowego,

- budynku garażowego,

- rampy rozładunkowej,

- wagi najazdowej.

Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej o numerze PR1J/00072739/8,prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 300.000zł. netto (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Osoby zainteresowane nabyciem Nieruchomości winny złożyć ofertę w zaklejonej kopercie zaopatrzonej w dopisek „Przetarg - nieruchomość w Jarosławiu”. Oferta winna być przesłana na wskazany wyżej adres Spółki lub złożona w Biurze Zarządu Spółki albo przekazana drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@psk.rzeszow.pl, w terminie do dnia 4 września 2019 r. do godziny 14:00. Niezależnie od formy przekazania oferty o dochowaniu terminu jej złożenia decyduje data i godzina wpływu do Spółki.  

Termin związania ofertą wynosi 120 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub firmę i siedzibę oferenta;
 2. dowód wniesienia wadium;
 3. datę sporządzenia oferty;
 4. określenie przedmiotu przetargu, którego oferta dotyczy;
 5. oznaczenie oferowanej ceny netto oraz brutto (tj. uwzględniającej podatek od towarów i usług, jeśli zapłata tego podatku wynika z przepisów prawa);
 6. oznaczenie terminu związania ofertą (termin nie może być krótszy niż wskazany w ogłoszeniu);
 7. oświadczenie oferenta o:

- zapoznaniu się i akceptacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości;

- zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu;

- zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

 1. podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania w imieniu oferenta oświadczeń woli w zakresie praw majątkowych;
 2. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz inne dokumenty jeżeli z odpisów nie wynika umocowanie do podpisania oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 5 września 2019 r. o godzinie 10.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w formie pieniężnej, na rachunek bankowy Spółki o numerze: 32 8642 1126 2012 1114 4483 0001, stanowiące

15% (słownie: piętnaście procent) ceny wywoławczej, tj. w wysokości 45.000 zł   (czterdzieści pięć tysięcy złotych), najpóźniej do dnia 3 września 2019 r., przy czym o dochowaniu terminu decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki.

Spółka wyznaczy nabywcy miejsce i termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 90 dni od dnia dokonania wyboru oferty nabywcy, z zastrzeżeniem uzyskania w tym terminie przez Spółkę niezbędnych zgód korporacyjnych na zbycie Nieruchomości. Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty ceny jednorazowo najpóźniej w chwili zawarcia umowy. Koszty zawarcia umowy ponosi nabywca.

Oględzin nieruchomości można dokonywać do dnia 3 września 2019 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegółowe informacje pod podanym na wstępie niniejszego ogłoszenia numerem telefonu.

Informacje o Nieruchomości oraz „Regulamin sprzedaży nieruchomości PSK Rzeszów Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Rzeszowie”, a także wzór oferty dostępne są pod adresem www.psk.rzeszow.pl

Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy - Kodeks cywilny.

Likwidator zastrzega możliwość odwołania przetargu bądź pozostawienie go bez rozstrzygnięcia w każdej chwili bez wskazywania przyczyny.